Les sortides professionals de les Tècniques d’Educació Infantil

 

Les sortides professionals de les Tècniques d’Educació Infantil

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil; d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Sortides professionals

Els tècnics i tècniques d’educació infantil poden accedir a diverses sortides professionals que cobreixen una àmplia gamma de serveis i àmbits d’actuació:

1. Educadors/es infantils en el primer cicle d’educació infantil

Aquest perfil professional es desenvolupa en escoles bressol i llars d’infants, treballant directament amb criatures de 0 a 3 anys. Els tècnics i tècniques d’educació infantil tenen la responsabilitat de fomentar el desenvolupament físic, emocional i intel·lectual dels infants, assegurant-se que es compleixin les necessitats bàsiques i les pautes educatives establertes.

2. Tècnics/es especialistes en educació infantil

Els tècnics i tècniques especialistes treballen en entorns educatius amb criatures de 3 a 6 anys, sovint dins d’escoles d’educació infantil i primària. La seva tasca implica col·laborar amb mestres titulats en l’organització de l’aula, el desenvolupament d’activitats didàctiques i el suport al desenvolupament dels infants.

3. Educadors/es en programes amb infants en situació de risc social

En aquest àmbit, els tècnics i les tècniques treballen amb infants que es troben en situacions vulnerables, oferint-los suport educatiu i emocional. Treballen en col·laboració amb altres professionals per crear un entorn segur i estable que permeti als infants desenvolupar-se de manera adequada.

4. Educadors/es i animadors/es en activitats d’oci i turístiques per a infants de 0 a 6 anys

Els tècnics i tècniques d’educació infantil també poden desenvolupar la seva carrera en entorns d’oci i turisme, organitzant i dirigint activitats recreatives i educatives per a infants. Això inclou treballar en ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius i altres espais similars.

Funcions com a educador/a d’infantil

Les tasques d’un tècnic i d’una tècnica d’educació infantil són diverses i impliquen una sèrie de responsabilitats clau:

 • Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: Organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge relacionades amb els hàbits d’autonomia de l’alumnat: Fomentar l’autonomia dels infants en activitats quotidianes.
 • Dur a terme, amb l’alumnat, activitats específiques pautades pel mestre/tutor: Realització d’activitats individuals o grupals segons les necessitats dels alumnes.
 • Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants: Assegurar-se que es compleixen les necessitats físiques i emocionals dels infants.
 • Participar en processos d’observació dels infants: Realitzar observacions sistemàtiques per identificar necessitats i progressos.

Els tècnics i tècniques d’educació infantil també poden participar en reunions del claustre i tenen el dret d’elegir i ser elegits com a representants del personal d’administració i serveis (PAS) al consell escolar.

A més, els tècnics i tècniques han de participar en reunions de cicle i de nivell, així com en activitats de formació relacionades amb les seves funcions. També poden assistir a entrevistes amb les famílies sempre amb la presència del tutor/a.

Quina serà la teva jornada com a educador/a d’infantil?

La jornada laboral habitual d’un tècnic i d’una tècnica d’educació infantil en un centre d’educació infantil i primària (CEIP) és de 37,5 hores setmanals, distribuïdes entre les 8 i les 18 hores. La distribució horària es fa de la següent manera:

 • 25 hores d’atenció directa a l’alumnat: Interacció i suport directe als infants durant les activitats educatives.
 • 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre: Reunions de cicle, de nivell i de claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials, etc.
 • 5 hores de col·laboració en l’acollida de l’alumnat d’educació infantil a l’inici i la finalització de la jornada escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i actituds personals en el temps de migdia.
 • 2,5 hores de preparació de material i participació en activitats de formació externes: Elaboració de materials didàctics i participació en cursos i tallers de formació.

La distribució horària i les tasques concretes dels tècnics i tècniques d’educació infantil han de ser determinades per la direcció del centre, tenint en compte el pla de treball i les necessitats específiques del centre.

Assegura el teu futur professional amb el CFGS d’Educació Infantil de l’escola Frederic Mistral- Tècnic Eulàlia

Si estàs interessat/da en convertir-te en educador/a d’infantil, el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d’Educació Infantil de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia és la teva millor opció. El cicle està format per 13 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el segon curs, es desenvolupa el Projecte d’educació infantil que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. També es fan les pràctiques en centres educatius que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Requisits d’accés

Per accedir al CFGS d’Educació Infantil, cal complir algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Assegura’t el teu futur professional i contacta amb nosaltres per obtenir més informació sobre el CFGS d’Educació Infantil de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.

 

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *