CFGS

Desenvolupament
d’Aplicacions Web

El CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web et prepara per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Títol oficial

Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions web

01

2 cursos escolars
2000 h totals
Modalitat presencial

02

1.617 h
lectives

03

383 h de pràctiques
en empreses

Pla d'estudis

El cicle està format per 13 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle en empreses o entitats, públiques o privades, relacionades amb el desenvolupament d’aplicacions informàtiques i entorns web que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

MP1. Sistemes informàtics

132

UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF3: Implantació de programari específic

MP2. Bases de dades

165

UF1. Introducció a les bases de dades

UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. SGBD Corporatiu

UF4. Bases de dades objecte-relacionals

MP3. Programació

231

UF1. Programació estructurada

UF2. Disseny modular

UF3. Fonaments de gestió de fitxers

UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments

UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals

UF6. POO. Introducció a la persistència en BD

MP4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

99

UF1. Programació amb XML

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial

MP5. Entorns de desenvolupament

66

UF1. Desenvolupament de programari

UF2. Optimització del programari

UF3. Introducció al disseny orientat a objectes

MP6. Desenvolupament web en entorn client

165

UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge

UF2. Estructures definides pel programador. Objectes

UF3. Esdeveniments. Manejament de forms. Model d'objectes del doc

UF4. Comunicació asíncrona client-servidor

MP7. Desenvolupament web d’entorn servidor

165

UF1. Desenvolupament web en entorn servidor

UF2. Generació dinàmica de pàgines web

UF3. Accés a dades

UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrides

MP8. Desplegament d’aplicacions web

66

UF1. Servidors web i de transferència de fitxers

UF2. Servidors d’aplicacions web

UF3. Desplegament d’aplicacions web

UF4. Control de versions i documentació

MP9. Disseny d’interfícies web

99

UF1. Disseny de la interfície. Estils

UF2. Elements multimèdia: creació i integració

UF3. Accessibilitat i usabilitat

MP10. Formació i orientació laboral

66

UF1. Incorporació al treball

UF2. Prevenció de riscos laborals

MP11. Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

MP12. Projecte

297

UF1. Projecte de desenvolupament d’aplicacions web

MP13. Formació en centres de treball

383

Formació en centres de treball

Requisits d’accés al cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

En acabar…

Vols continuar estudiant?

En finalitzar el Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. A la majoria de les universitats es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

Un cop acabat el grau superior podràs treballar en empreses o entitats públiques que treballin en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques o en entorns web (intranet, extranet i internet).
Programadors/es web
Programadors/es multimèdia
Desenvolupadors/es d’aplicacions en entorns web
Gestors/es de sistemes

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa, IL3-Universitat de Barcelona i la Fundació Collserola

02

Ubicació privilegiada al 22@, epicentre del coneixement i la innovació

03

Entorn i instal·lacions universitàries, a IL3-Universitat de Barcelona

04

Campus amb instal·lacions de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic i amb servei de cafeteria-restaurant en un entorn agradable i tranquil

05

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques a centres o institucions

06

Acompanyament en el creixement personal i acadèmic

07

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

08

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

09

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

10

FP Dual, pràctiques remunerades a empreses i organitzacions

11

Internacionalització dels estudis amb possibilitat d’Erasmus+

12

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

Vols saber-ne més?