CFGS

Educació
Infantil

El CFGS Educació Infantil et prepara per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal de 0 a 6 anys.

Títol oficial

Tècnic/a superior en educació infantil

01

2 cursos escolars
2000 h totals
Modalitat presencial

02

1.551 h
lectives

03

449 h de
pràctiques en llars

d’Infants i centres d’educació infantil

Pla d'estudis

El cicle està format per 13 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte d’educació infantil que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle en centres educatius que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

MP1. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

99

UF1 Intervenció socioeducativa amb infants en risc social

UF2 Intervenció socioeducativa amb famílies

MP2. Didàctica de l’educació infantil

165

UF1 Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys

UF2 Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil

UF3 Disseny de projectes... en l’àmbit formal

UF4 Disseny de projectes... en l’àmbit no formal

MP3. Autonomia personal i salut infantil

132

UF1 Atenció i cura de l’alimentació dels infants

UF2 Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants

UF3 Atenció i cura de la higiene dels infants

UF4 Programació dels hàbits d’autonomia personal

UF5 Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

MP4. El joc infantil i la seva metodologia

165

UF1 El joc i les joguines

UF2 Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu

UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure

MP5. Expressió i comunicació

198

UF1 Intervenció... i l’expressió verbal

UF2 Intervenció... i l’expressió rítmicomusical

UF3 Intervenció... i l’expressió logicomatemàtica

UF4 Intervenció… i l’expressió gestual

UF5 Intervenció… i l’expressió a través de les TAC

UF6 Intervenció… i l’expressió plàstica

MP6. Desenvolupament cognitiu i motriu

132

UF1 Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu

UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu

UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu

UF4 Intervenció primerenca

UF5 Pràctica psicomotriu

MP7. Desenvolupament socioafectiu

99

UF1 Intervenció en el desenvolupament afectivosexual

UF2 Intervenció en el desenvolupament social

MP8. Habilitats socials

165

UF1 Habilitats de comunicació

UF2 Dinamització de grups

MP9. Primers auxilis

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA

UF3 Atenció sanitària d’urgència

MP10. FOL

66

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP11. EIE

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

MP12. Projecte d'atenció a la infantesa

231

UF1 Projecte d'atenció a la infantesa

MP13. Formació en centres de treball

449

UF1 Formació en centres de treball

Requisits d’accés al cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

En acabar…

Vols continuar estudiant?

En finalitzar el Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. A la majoria de les universitats es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

Quan acabis el grau, podràs treballar en diversos sectors dins de l’àmbit de l’educació:
Educadors/es infantils en el primer cicle d’educació infantil
Tècnics/es especialistes en educació infantil
Educadors/es en programes amb infants en situació de risc social
Educadors/es i animadors en activitats d’oci i turístiques per a infants de 0 a 6 anys

Pla d'estudis

El cicle està format per 13 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte d’educació infantil que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle en centres educatius que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

MP1. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

99

UF1 Intervenció socioeducativa amb infants en risc social

UF2 Intervenció socioeducativa amb famílies

MP2. Didàctica de l’educació infantil

165

UF1 Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys

UF2 Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil

UF3 Disseny de projectes… en l’àmbit formal

UF4 Disseny de projectes… en l’àmbit no formal

MP3. Autonomia personal i salut infantil

132

UF1 Atenció i cura de l’alimentació dels infants

UF2 Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants

UF3 Atenció i cura de la higiene dels infants

UF4 Programació dels hàbits d’autonomia personal

UF5 Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat

MP4. El joc infantil i la seva metodologia

165

UF1 El joc i les joguines

UF2 Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu

UF3 Implementació d’activitats d’oci i lleure

MP5. Expressió i comunicació

198

UF1 Intervenció… i l’expressió verbal

UF2 Intervenció… i l’expressió rítmicomusical

UF3 Intervenció… i l’expressió logicomatemàtica

UF4 Intervenció… i l’expressió gestual

UF5 Intervenció… i l’expressió a través de les TAC

UF6 Intervenció… i l’expressió plàstica

MP6. Desenvolupament cognitiu i motriu

132

UF1 Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu

UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu

UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu

UF4 Intervenció primerenca

UF5 Pràctica psicomotriu

MP7. Desenvolupament socioafectiu

99

UF1 Intervenció en el desenvolupament afectivosexual

UF2 Intervenció en el desenvolupament social

MP8. Habilitats socials

165

UF1 Habilitats de comunicació

UF2 Dinamització de grups

MP9. Primers auxilis

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA

UF3 Atenció sanitària d’urgència

MP10. FOL

66

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP11. EIE

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

MP12. Projecte d’atenció a la infantesa

231

UF1 Projecte d’atenció a la infantesa

MP13. Formació en centres de treball

449

UF1 Formació en centres de treball

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa

02

Passió i compromís amb una educació integral i de qualitat

03

Institucions de referència amb més de 50 anys de trajectòria estretament lligada al compromís amb l’educació infantil

04

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques a centres o institucions

05

Acompanyament en el creixement personal i acadèmic

06

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

07

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

08

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

09

Possibilitat de FP Dual, pràctiques remunerades a centres i institucions

10

Preparació per les PAP (Proves d’aptitud personal) per tots aquells alumnes que vulguin cursar el grau universitari en Educació Infantil i Primària (Magisteri)

11

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

12

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

Vols saber-ne més?