CFGS

Administració
i Finances

El CFGS Administració i Finances et prepara per adquirir les competències per organitzar o executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa.

Títol oficial

Tècnic/a superior d’administració i finances

01

2 cursos escolars
2.000 h totals
Modalitat presencial

02

1.584 h
lectives

03

416 h de
pràctiques en
empreses

Pla d'estudis

El cicle està format per 14 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte d’Administració i Finances que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle en empreses que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

MP1 Comunicació i atenció al client

132

UF1 Processos de comunicació oral i escrita a l'empresa

UF2 Atenció al client

UF3 Gestió documental, arxiu i registre

MP2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

99

UF1 Organització de la documentació jurídica i empresarial

UF2 Contractació empresarial

UF3 Tramitació davant les Administracions Públiques

MP3 Procés integral de l'activitat comercial

198

UF1 Patrimoni i metodologia comptable

UF2 Fiscalitat empresarial

UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria

UF4 Registre comptable i comptes anuals

MP4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

66

UF1 Processos administratius de recursos humans

UF2 Reclutament i desenvolupament professional

MP5 Ofimàtica i procés de la informació

132

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions

MP6 Anglès

132

UF1 Anglès tècnic

MP7 Gestió de recursos humans

66

UF1 Procés de contractació

UF2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials

MP8 Gestió financera

132

UF1 Anàlisi i previsió financeres

UF2 Productes del mercat financer i d'assegurances

UF3 Fonts de finançament i selecció d'inversions

MP9 Comptabilitat i fiscalitat

99

UF1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria

UF2 Comptabilitat de costos

UF3 Anàlisi econòmica, patrimonial i financera

MP10 Gestió logística i comercial

99

UF1 Planificació de l'aprovisionament

UF2 Selecció i control de proveïdors

UF3 Operativa i control de la cadena logística

MP11 Simulació empresarial

99

UF1 Simulació empresarial

MP12 Formació i Orientació Laboral

66

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP13 Projecte d'administració i finances

264

UF1 Projecte d'administració i finances

MP14 Formació en centres de treball

416

Requisits d’accés al cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

En acabar…

Vols continuar estudiant?

En finalitzar el Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. A la majoria de les universitats es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

Un cop acabat el grau podràs treballar en el sector de l’auditoria, l’assessoria o l’administració.
Administratiu/iva en bancs i caixes d’estalvi
Administratiu/iva comptable i financer d’oficina o despatx professional
Assessories jurídiques, fiscals i gestories
Administratiu/iva de recursos humans
Responsable d’atenció al client
Assistent a la direcció
Administratiu/iva de l’administració pública

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa

02

Campus de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic en un entorn agradable i tranquil

03

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques

04

Formació integral: acompanyament en el creixement personal i acadèmic

05

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

06

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

07

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

08

FP Dual, pràctiques remunerades a centres i institucions

09

Projectes interdisciplinaris entre diferents cicles formatius

10

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

11

Talent Hub, servei d’assessorament, acompanyament i connexió amb el món laboral

12

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

Vols saber-ne més?